data

Gad i owad również mogą być zwierzętami domowymi.

Stan faktyczny sprawy

Rada Miejska w Piasecznie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy. Uchwała stała się przedmiotem skargi prokuratora, który wniósł o stwierdzenie nieważności Regulaminu. Prokurator sprzeciwił się między innymi uznaniu przez Radę Miejską, że zwierzętami domowymi mogą być gady, płazy, ptaki i owady przetrzymywane w pomieszczeniach dla nich przeznaczonych.

Wyrok

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał Regulamin za prawidłowy. Sąd wskazał, że prokurator nie ma racji twierdząc, że gadów, płazów, ptaków i owadów z góry nie można zaliczyć do zwierząt domowych.

Sąd podkreślił, że w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego przyjmuje się, że zwierzęciem domowym nazywa się takie zwierzę, które trzymane jest w domu lub mieszkaniu dla zaspokojenia potrzeb emocjonalnych człowieka, jako zwierzę towarzyszące człowiekowi lub jako swoista ozdoba, czy też atrakcja mieszkania. Zwierzę domowe traktowane jest zwykle przez domowników, jako pupil lub członek rodzinnego stada. Pupilem określa się najczęściej osobnika, który jest lubiany, bardziej niż inne osobniki tego samego gatunku, ale również wychowanka lub podopiecznego. Ten sam gatunek zwierzęcia (np. świnia domowa) może być zwierzęciem chowanym dla mięsa, hodowlanym (w celu dalszego rozmnażania) lub domowym. Mając na uwadze tak rozumiane zwierzę domowe, nie można wykluczyć istnienia więzi emocjonalnej z utrzymywanymi w domu ptakami, jak chociażby papugi lub gadami, jak np. żółwie.

Powyższy wyrok został uchylony przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, jednakże w uzasadnieniu swojego orzeczenia NSA uznał za prawidłowe przyjęte przez Radę Miejską stanowisko, że „nie można  automatycznie wyłączyć z definicji zwierząt domowych płazów, gadów, ptaków, czy też owadów, w sytuacji, gdy są one utrzymywane przez człowieka dla zaspokojenia jego potrzeb emocjonalnych, czy też jako swoista ozdoba mieszkania. Nie sposób bowiem zaprzeczyć, że faktem powszechnie znanym jest to, że wiele osób, jako zwierzęta domowe, traktuje m.in. węże, czy też jaszczurki. W tych okolicznościach […] podzielić należało ocenę Sądu I instancji, że Rada Miejska słusznie uznała swoje uprawnienie do sformułowania w Regulaminie jasnych i jednoznacznych, konkretnych obowiązków utrzymujących określone kategorie zwierząt domowych, tj. niebezpieczne płazy, gady, ptaki i owady, które zmierzają do zapewnienia ochrony przed zagrożeniami, uciążliwościami oraz zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku”.

wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 25.05.2017 r., sygn. akt II SA/Wa 1468/16
wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23.07.2019 r., sygn. akt II OSK 2299/17

Opracowała: apl. radc. Emilia Kudasik-Gil

Scroll to Top