Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności została przyjęta w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1; zwane dalej: RODO). Celem polityki jest w szczególności wykonanie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO.

W każdym czasie mają Państwo możliwość bezpłatnego przeglądania, odtwarzania i zapisywania niniejszego dokumentu na stronie internetowej https://dlazwierzat.org.pl.

Terminy pisane wielką literą (np. Usługa Serwisu), niezdefiniowane w Polityce Prywatności, mają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu Znajdź Prawnika.

I. Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Prawnicy Na Rzecz Zwierząt, 03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/3, KRS: 0000394754, NIP: 1132855816, REGON: 145235156, wpisane do rejestru przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (zwane dalej: „Stowarzyszeniem”).
2. Dla zapewnienia należytego bezpieczeństwa powierzonych nam danych, opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia mające na celu uniemożliwienie dostępu do tych danych osobom nieupoważnionym. Systematycznie kontrolujemy przestrzeganie tych procedur i regularnie sprawdzamy ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi.
3. Zapewniamy, że dane osobowe przekazane Stowarzyszeniu nie zostaną sprzedane, ani udostępnione nieuprawnionym osobom trzecim.
4. Na stronie Stowarzyszenia mogą pojawiać się łącza (linki) do innych serwisów. Informujemy, że takie strony działają niezależnie od nas i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Stowarzyszenie. Zalecamy zapoznać się z politykami prywatności i regulaminami opublikowanymi na tych stronach i regulującymi ich działalność.

II. Cel i zakres przetwarzania danych osobowych oraz zakres zbieranych danych

1. Stowarzyszenie przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:

 1. wykonanie zawartych umów lub podjęcie działań celem ich zawarcia na Państwa żądanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, przykładowo gdy ubiegacie się Państwo o członkostwo w Stowarzyszeniu bądź w przypadku Usługi Serwisu;
 2. wykonanie ciążących na Stowarzyszeniu obowiązków prawnych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przykładowo polegających na odpowiadaniu na reklamacje, prowadzeniu księgowości;
 3. realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przykładowo polegającego na:

a) prowadzeniu promocji bezpośredniej naszych działań,
b) tworzeniu zestawień, analiz i statystyk,
c) ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami,
d) prowadzeniu korespondencji, w tym udzielaniu odpowiedzi na pytania zadane poprzez formularz kontaktowy na stronie https://dlazwierzat.org.pl/kontakt/.

 1. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych, każdorazowo szczegółowo opisanych celach, w oparciu o zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda taka może być w każdym czasie przez Państwa wycofana bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2. Zbieramy wyłącznie informacje, które zostały nam dobrowolnie przez Państwo podane.
3. Nie przekazujemy Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
4. W związku z prowadzoną działalnością przez Stowarzyszenie przetwarzamy w szczególności dane osobowe:

 1. naszych kontrahentów będących osobami fizycznymi,
 2. osób kontaktowych wskazanych przez wspomnianych kontrahentów,
 3. osób z którymi prowadzimy korespondencję,
 4. osób zainteresowanych członkostwem w Stowarzyszeniu,
 5. osób zainteresowanych współpracą ze Stowarzyszeniem, w tym Usługą Serwisu,
 6. osób odwiedzających stronę internetową https://dlazwierzat.org.pl.

5. Pozyskujemy Państwa dane osobowe poprzez:

 1. dobrowolnie podane nam informacje za pośrednictwem połączeń telefonicznych oraz korespondencji tradycyjnej bądź elektronicznej (e-mail),
 2. dobrowolnie podane nam informacje w formularzu kontaktowym na stronie https://dlazwierzat.org.pl/kontakt/,
 3. gromadzenie plików tzw. cookies (ciasteczek). Więcej informacji o stosowanych przez nas plikach cookies znajduje się w Polityce Plików cookies, którą jest integralną częścią niniejszej Polityki Prywatności

6. Zakres przetwarzanych przez nas danych zależy od kontekstu ich pozyskania oraz celów, dla jakich są one przetwarzane. Zbieramy następujące Państwa dane osobowe:

a) imię, nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości – jeśli kontaktują się Państwo z nami za pomocą formularza kontaktowego bądź za pomocą poczty elektronicznej;
b) imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, treść wiadomości, jeśli kontaktują się Państwo z nami za pomocą innych kanałów komunikacji takich jak telefon bądź poczta tradycyjna;
c) imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce zamieszkania, stopień naukowy i/lub tytuł zawodowy, miejscowość, w której wykonują Państwo zawód, jeśli ubiegają się Państwo o członkostwo w Stowarzyszeniu bądź w przypadku Usługi Serwisu.

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby Stowarzyszenie mogło się z Państwem komunikować, odpowiadać na pytania, rozpoznawać wnioski o członkostwo w Stowarzyszeniu bądź świadczyć Usługę Serwisu.

8. Obecnie nie stosujemy żadnych operacji, w ramach których dochodziłoby do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących po stronie ich adresatów skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nich wpływających.

III. Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim

1. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie, gdy będziemy do tego zobowiązani lub uprawnieni na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być zwłaszcza:

 1. podmioty przetwarzające, w tym:

a) osoby obsługujące naszą infrastrukturę lub systemy informatyczne, a także
dokonujące utylizacji zbędnej dokumentacji lub nośników danych,
b) osoby świadczące usługi dla Stowarzyszenia, np. usługi księgowe,

 1. inni administratorzy, w tym:

a) organy administracji publicznej uprawnione do żądania udostępnienia danych,
b) inne podmioty w przypadkach, gdy charakter świadczeń realizowanych przezeń na naszą rzecz powoduje, że wskazane podmioty samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych i w związku z tym stają się administratorami danych osobowych.

2. Nie ujawnimy Państwa danych osobowych osobom, które nie są uprawnione do ich przetwarzania.

IV. Okres przechowywania danych osobowych

1. Przechowujemy Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przetwarzania lub dopóki jest to od nas wymagane lub dozwolone zgodnie z prawem, w szczególności do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.

V. Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

1. Mają Państwo prawo do:

 • wglądu do swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • żądania przenoszenia Państwa danych osobowych, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób
  zautomatyzowany.
  Jeżeli domagają się Państwo przesłania tych danych do innego administratora
  danych, zostanie to zrealizowane, o ile istnieje taka możliwość techniczna;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w każdej chwili, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2. Żądania, o których mowa w ust. 1, mogą Państwo nam zgłosić na adres e-mail: prawnicy@dlazwierzat.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres: PRAWNICY NA RZECZ ZWIERZĄT, ul. Chodakowska 19/3, 03-815 Warszawa.
3. W przypadku wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania przez nas danych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes:

 1. niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych przetwarzanych na cele marketingowe,
 2. jeżeli podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes innego rodzaju zaprzestaniemy takiego przetwarzania, chyba że wykażemy:
  a. nadrzędność wspomnianego interesu wobec Państwa interesów, praw i
  wolności,
  b. istnienie podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. Jeżeli mają Państwo zastrzeżenia co do prawidłowości sposobu przetwarzania danych osobowych przez nas jako Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. Kontakt z Administratorem

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu wykorzystania przez nas Państwa danych osobowych, można się z nami skontaktować pocztą elektroniczną lub listownie pod następującymi adresami:

1) e-mail: prawnicy@dlazwierzat.org.pl
2) poczty tradycyjnej: PRAWNICY NA RZECZ ZWIERZĄT, ul. Chodakowska 19/3, 03-815 Warszawa.

VI. Zmiana Polityki Prywatności

1. Polityka Prywatności jest stale aktualizowana i w razie potrzeby w tym zakresie zmieniana, w szczególności w następujących przypadkach:

 1. zmiany zakresu usług przez nas świadczonych;
 2. nowelizacji lub zmiany przepisów prawa;
 3. gdy konieczność jego zmiany wynikła z przyczyn od nas niezależnych, których nie mogliśmy przewidzieć wcześniej;
 4. zmiany dostawców analitycznych;
 5. rozszerzenia funkcjonalności strony Stowarzyszenia.

2. W przypadku wystąpienia konieczności, o której mowa w ust. 1, poinformujemy Państwo o treści zmian w Polityce Prywatności nie później niż na 14 dni przed ich wprowadzeniem, przez umieszczenie informacji zawierającej zestawienie zmian w treści Polityki na stronie Stowarzyszenia w widocznym miejscu w. Informacja będzie utrzymywana w wyżej wskazanym miejscu przez okres co najmniej 14 dni.
3. Aktualna wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 13.03.2024 r.

Scroll to Top