Regulamin dla Prawników

 1. Regulamin Serwisu „ZNAJDŹ PRAWNIKA”

1. Wstęp

 • 1.1. Niniejszy regulamin korzystania z Serwisu Znajdź Prawnika określa warunki świadczenia przez Operatora Usługi Serwisu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1036), w tym zasady korzystania z Serwisu, zakres odpowiedzialności Operatora, oraz zasady postępowania reklamacyjnego („Regulamin”).
 • 1.2. Korzystanie z Serwisu potwierdza, że Prawnik zapoznał się z treścią Regulaminu, wyraził zgodę na jego warunki i zobowiązał się do ich przestrzegania.
 • 1.3. Podmiotem świadczącym opisane w Regulaminie Usługi Serwisu jest Operator.

2. Definicje

Następujące wyrażenia, zapisane w treści Regulaminu wielką literą, posiadają znaczenie wskazane poniżej:

 • 2.1. Operator oznacza Prawnicy na Rzecz Zwierząt z siedzibą w Warszawie, ul. Chodakowska 19/3, 03-815 Warszawa. NIP 113-285-58-16, KRS 0000394754, elektroniczny adres kontaktowy: prawnicy@dlazwierzat.org.pl
 • 2.2. Prawnik oznacza korzystającą z Serwisu osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną
  nieposiadającą osobowości prawnej, posiadającą uprawnienia do świadczenia usług
  prawnych;
 • 2.3. Regulamin oznacza niniejszy regulamin korzystania z Serwisu;
 • 2.4. Serwis oznacza stronę internetową dostępną pod adresem
 • https://dlazwierzat.org.pl/znajdz-prawnika/;
 • 2.5. Umowa oznacza umowę o świadczenie Usługi Serwisu zawartą pomiędzy Prawnikiem a Operatorem, której Regulamin jest integralną częścią, o treści wskazanej w Regulaminie;
 • 2.6. Usługa Serwisu oznacza umożliwienie Prawnikowi zamieszczenia w Serwisie treści wskazanych w Regulaminie oraz udostępnienie ich Użytkownikom Serwisu a także doprowadzanie do różnych form kontaktu między nimi.
 • 2.7. Użytkownik Serwisu oznacza osobę korzystającą z Serwisu inną niż Prawnik i Operator;
 • 2.8. Rejestracja oznacza przekazanie przez Prawnika do Operatora informacji, których podanie jest konieczne do uruchomienia Usługi Serwisu.

3. Postanowienia ogólne

 • 3.1. Serwis jest portalem internetowym zawierającym między innymi informacje prawne oraz informacje na temat Prawników takie, jak m.in.: imię nazwisko, tytuł zawodowy, dane kontaktowe. Materiały w nim zawarte mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią reklamy, oferty ani rekomendacji do skorzystania z usług któregokolwiek z Prawników.
 • 3.2. Usługa Serwisu dostępna jest wyłącznie dla Prawników których prawo do wykonywania zawodu nie jest ograniczone, wpisanych na jeden z następujących wykazów, prowadzonych przez właściwe organy samorządu zawodowego:
 1. lista adwokatów;
 2. lista radców prawnych;
 3. wykaz notariuszy;
 4. lista aplikantów adwokackich;
 5. lista aplikantów radcowskich;
 6. lista aplikantów notarialnych;
 7. lista Prawników zagranicznych.
 • 3.3. Informacje zawarte w Serwisie nie tworzą relacji prawnej między Użytkownikiem Serwisu i Prawnikiem.
 • 3.4. Usługa Serwisu polega na umożliwieniu Użytkownikowi Serwisu nawiązania kontaktu z Prawnikiem w celu uzyskania bezpłatnej porady prawnej w sprawie dotyczącej bezpośrednio ochrony praw zwierząt, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia mu sprawy przez Użytkownika Serwisu.
 • 3.5. Prawnik może odmówić udzielenia porady prawnej, o której mowa w pkt 3.4. jeśli czas potrzebny na jej udzielenie przekracza 2 godziny zegarowe, a także z innych, niezawinionych przez siebie przyczyn. O odmowie udzielenia porady prawnej Prawnik informuje Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia mu sprawy przez Użytkownika Serwisu.
 • 3.6. Jeżeli udzielenie pomocy prawnej będzie wymagało innych niż porada prawna, o której mowa w pkt 3.4. czynności, takich jak np. sporządzenie pisma bądź podjęcie się zastępstwa procesowego, zlecenie tych czynności oraz ustalenie warunków ich wykonania odbywać się będzie bezpośrednio między Użytkownikiem Serwisu a Prawnikiem. 
 • 3.6. Udzielana przez Prawnika pomoc prawna (w jakiejkolwiek formie) świadczona jest wyłącznie w drodze bezpośrednich kontaktów lub bezpośredniej korespondencji Użytkownika Serwisu z wybranym Prawnikiem.

4. Zawarcie i rozwiązanie umowy

 • 4.1. Aby Rejestracja była możliwa Prawnik musi:
 1. być wpisany na listę adwokatów, listę radców prawnych, do wykazu notariuszy, na listę aplikantów adwokackich, listę aplikantów radcowskich, listę aplikantów notarialnych, listę Prawników zagranicznych, oraz
 2. jego prawo do wykonywania zawodu nie może być w żaden sposób ograniczone (dotyczy Prawników będących osobami fizycznymi) lub jest kancelarią prawną, w której zawód wykonują adwokaci, radcowie prawni, notariusze, rzecznicy patentowi, komornicy, doradcy podatkowi, mediatorzy lub prawnicy zagraniczni, których prawo do wykonywania zawodu nie jest w żaden sposób ograniczone (dotyczy Prawników niebędących osobami fizycznymi); oraz
 3. korzystać z Usługi Serwisu bezpośrednio w związku z prowadzoną przez Prawnika działalnością zawodową; oraz
 4. zaakceptować i zobowiązać się do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu, w tym postanowień, jakie mogą być wprowadzone do Regulaminu w przyszłości.
 • 4.2. W celu Rejestracji Prawnik zobowiązany jest do podania za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: prawnicy@dlazwierzat.org.pl) następujących danych:
 1. imię i nazwisko lub firma Prawnika;
 2. adres poczty elektronicznej (e-mail);
 3. numer telefonu;
 4. dziedzinę prawa, w której wyraża gotowość udzielania porady prawnej, o której mowa w pkt. 3.4. (np. sprawy karne, sprawy administracyjne, sprawy weterynaryjne itp.)
 5. geograficzny obszar działalności zawodowej (tj. województwo/-a, względnie: powiat/-y);
 6. nazwę prawniczego samorządu zawodowego i nr wpisu [informacja wymagana do rejestracji, niepublikowana w Serwisie]
 • 4.3. Rejestracja Prawnika następuje z chwilą wpisu danych, o których mowa w pkt. 4.3, do Serwisu. Z chwilą Rejestracji Prawnik zawiera z Operatorem Umowę. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, z 1-miesięcznym terminem wypowiedzenia. Regulamin jest integralną częścią Umowy.
 • 4.4. Prawnik oraz Operator mogą zakończyć korzystanie z Usługi Serwisu i Umowę w dowolnym momencie, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie następuje w formie dokumentowej.
 • 4.5. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Prawnika Operator jest uprawniony do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym.

5. Warunki świadczenia usługi

 • 5.1. W ramach Usługi Serwisu, Operator nieodpłatnie umieszcza w Serwisie dane, o których mowa w pkt 4.2. 1)-6).
 • 5.2. Świadczenie Usługi Serwisu odbywa się bezpłatnie.

7. Prawa i obowiązki Prawnika

 • 7.1. Prawnik zobowiązuje się do korzystania z Usługi Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz wymogami obowiązującej Prawnika etyki zawodowej.
 • 7.2. Prawnik jest zobowiązany do poinformowania Operatora o każdorazowej zmianie danych Prawnika wskazanych przy Rejestracji, za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: prawnicy@dlazwierzat.org.pl).

9. Odpowiedzialność Operatora

 • 9.1. Prawnik akceptuje, że Operator oferuje Serwis „w stanie takim, w jakim się znajduje” (ang. „as is”), bez jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych.
 • 9.2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w szczególności w wyniku:
 1. podania niepełnych lub nieprawdziwych informacji przez Prawnika;
 2. naruszenia przepisów prawa lub Regulaminu przez Prawnika;
 3. zdarzeń spowodowanych siłą wyższą, przez którą rozumie się zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, którego nie można przewidzieć i któremu nie można było zapobiec  w szczególności wojnę, klęski żywiołowe, strajki, awarie, ataki DDoS lub inne zakłócenia w działaniu sieci telekomunikacyjnej lub infrastrukturze teleinformatycznej, a także nadzwyczajne działania rządowe i administracyjne, zmianę obowiązujących przepisów prawa oraz działania podmiotów mających wpływ na funkcjonowanie Serwisu, a których działalność jest niezależna od Operatora;
 4. niezawinione przez Operatora przerwy lub ograniczenia w działaniu Serwisu lub Usługi Serwisu.
 • 9.3. Odpowiedzialność stron jest ograniczona wyłącznie do bezpośrednich strat i nie obejmuje utraconych korzyści.

10. Wymagania techniczne

 • 10.1. Usługi Serwisu są świadczone poprzez sieć Internet i podlegają wszelkim ograniczeniom związanym z wykorzystywaniem tej sieci.
 • 10.2. Operator nie zapewnia pełnej poprawności działania Usługi Serwisu we wszystkich dostępnych odmianach systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych. Korzystanie z Usługi Serwisu wymaga spełnienia co najmniej następujących wymagań technicznych:
  • zaktualizowana przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript,
  • dowolne łącze pozwalające na dostęp do Internetu,
  • przeglądarka stron internetowych z włączoną obsługą Javascript i cookies
  • Zalecane wersje przeglądarek to: Chrome w wersji 22.0 i nowsze; Internet Explorer w wersji 9.0 i nowsze; Microsoft Edge dla Windows 10; Mozilla Firefox w wersji 12.0 i nowsze, Opera w wersji 12.0 i nowsze

12. Reklamacje

 • 12.1. Prawnik jest uprawniony do złożenia reklamacji związanych ze świadczeniem Usługi Serwisu przez Operatora.
 • 12.2. Reklamacja może zostać złożona w jeden z następujących sposobów:
 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: prawnicy@dlazwierzat.org.pl, lub
 2. w formie pisemnej na adres Operatora: ul. Garncarska 7, 44-240 Żory.
 • 12.3 Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Prawnika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej doręczenia lub uzupełnienia, jeśli zgłoszenie reklamacyjne jest w ocenie Operatora kompletne. W przypadku, gdyby rozpoznanie reklamacji nie było możliwe w terminie 14-dniowym, Operator poinformuje Prawnika o przyczynie przedłużenia terminu i przewidywanych ramach czasowych rozpatrzenia reklamacji.

13. Dane osobowe

 • 13.1. Dokonując Rejestracji, Prawnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe przekazane do Serwisu oraz inne dane osobowe udostępnione Operatorowi będą przetwarzane przez Operatora jako administratora danych osobowych w celu świadczenia Usługi Serwisu, tj. na podstawie art. 6 ust 1. pkt. b) RODO.
 • 13. 2. Prawnik oświadcza, że jest świadomy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Rejestracji i świadczenia Usługi Serwisu. Prawnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich poprawiania, i usunięcia. Usunięcie danych na żądanie Prawnika oznacza zakończenie świadczenia Usługi Serwisu.
 • 13.3. Żądania w zakresie przetwarzania danych osobowych powinny zostać przesłane Operatorowi w trybie zgłoszenia reklamacyjnego.
 • 13.4. Pozostałe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Operatora są określone w Polityce Prywatności, który to dokument stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

14. Postanowienia końcowe

 • 14.1. Prawnik bezwarunkowo zwalnia Operatora z wszelkiej odpowiedzialności w zakresie wszelkich roszczeń związanych z ewentualnym sporem pomiędzy Prawnikiem a Użytkownikiem Serwisu dotyczącym pomocy prawnej lub innych usług świadczonych przez Prawnika.
 • 14.2. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie w każdej chwili ze stron Serwisu.
 • 14.3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. W przypadku podjęcia decyzji o zmianie Regulaminu lub Polityki Prywatności informacja o zmianie
  zostanie zamieszczona na stronie internetowej Serwisu. Zmieniony dokument obowiązuje
  wszystkich nowych Prawników oraz dotychczasowych Prawników, chyba że ci ostatni złożą
  sprzeciw i wypowiedzą Umowę w ciągu kolejnych 14 dni licząc od dnia wejścia w życie
  zmian.
  14.4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub bezskuteczne, pozostałe postanowienia pozostają nadal ważne i obowiązujące.
  14.5. Niniejszy Regulamin podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej.
  14. 6. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z Umową, a w razie niemożliwości ich rozstrzygnięcia w terminie 60 dni od daty zgłoszenia roszczenia, strony ustalają, że sądem właściwym do rozpoznania sporu będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Operatora
Scroll to Top